.

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

The Sun-Osiris, the Moon-Isis and Sirius-Horus (Ο Ήλιος-Όσιρις, η Σελήνη-Ίσιδα και ο Σείριος-Ώρος)

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

 Έχοντας σύμμαχό μας, το δοκιμασμένο πλέον, το "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του J. F. Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των M. Ventris και J. Chadwick και της Σφηνοειδούς των G. Grotefend και H. Rawlinson.
[Having our ally, the tested now, " The Common, Global Greek System of Inscription - Reading of Ancient World", we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]
    
 ➤ ΙεΡοΓΛυΦιΚά = τα ειΚοΝοΓΡαΦιΚά!!
       [HieRoGLyPhiCs = eiCoNoGRaPhiCs!!]
Η ποικιλία των αρχαίων αιγυπτιακών κειμένων, από την στιγμή που αυτά είναι εμπλουτισμένα με τις σχετικές εικόνες αναφοράς, μας ανοίγουν τον δρόμο για την σίγουρη ανάγνωσή τους. Αρκεί να γνωρίζουμε την γλώσσα τους! [The variety of ancient Egyptian texts, once enriched with the relevant reference pictures, paves the way for their sure reading. But we have to know their language!]


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [RELEVANT NOTES]
    ΠΝεύΜαΤα, δηλαδή εΠιΝοήΜαΤα είναι οι θεοί! Όλοι οι Θεοί του κόσμου είναι επινοήματα και των Ελλήνων οι Ιδέες-Θεοί αμέτρητοι! [Gods are Spirits, that is, Gods are Inventions! All the Gods of the world are inventions and the Gods of Greeks the Ideas - Gods countless!]

Η Αστρώα Λητώ, η μητέρα του Σηλίου και της Μήνης, μας αυτοσυστήνεται στα ελληνικά! [The full of stars Leto, the mother of Sun and Moon, is presenting her self, with greek!]

  Η Λητώ είναι η ιΔέα-Θεά του ουράνιου Θόλου που υποβαστάζεται από τον Άτλαντα. Η αστρώα Λητώ, εκ του Διός, εξεγέννησε τον ΒώΛο του ηΛίου και την ΣεΛήΝη. Ο Ήλιος-Όσιρις, η Σελήνη-Ίσις και ο Σείριος-Ώρος, οι τρείς μέγιστοι φωστήρες, με προεξάρχοντα τον Ήλιο, είναι οι καθημερινοί ταξιδευτές του ουρανού που χαρίζουν το φώς, την ζωή και την κανονικότητα στην φύση. Την παρέα της θεϊκής Τριάδος συνοδεύει, συνήθως και η αδελφή της θεάς η Νέφθυς. [Leto is the idea-goddess of the heavenly Tholos supported by the Atlas. The full of stars Leto, by Zeus, gave birth the the Sun and the Moon. The Sun-Osiris, the Moon-Isis, and Sirius-Horus, the three greatest starlights, with the predominant Sun, are the daily travelers of heaven who give light, life and regularity to nature. Usually, the sister of the goddess, the Nefty, accompanies the companionship of the Trinity.]
     ΛηΤώ = ΘόΛος, ο ουράνιος [LeTo = Canopy of heaven]
ΛηΤώ = ΣΛηΤώ = η αΣΤΡώα, she is full of stars. 
ΛηΤώ = ΓΛηΤώ = Γης το άΝωΘεν, the up of Earth. 
ΒώΛος ηΛίου = ο αΠόΛΛων [BaLL of SuN = aPoLLo]
ΣεΛήΝη = ΜήΝης άΛως [MooN = the halo of Luna]

   ίΣιΣ = η ΣΣεά (θ). ίΣις = ο ΧούΣ, η γόνιμη ιλύς που επισωρεύει ο Νείλος. ίΣις = η ΜαΓεία.
[Isis = the Goddess, the soil, the fertile mud that the Nile accumulates, the witchcraft] 

  όΣιΡις = ΣήΛιος  = ο ήΛιος. όΣιΡις = η υΓΡαΣία. όΣιΡις = η ιΛύΣ. όΣιΡις = ο ΡούΣ του Νείλου. όΣιΡιΣ = ΣεΡΜής = ο εΡΜής. όΣιΡις = ηΓεΜών ΝέΚυων. όΣιΡις = ο άΝαΚΣ της Αιγύπτου.  [Osiris = the Sun, the River (Nile), the Hermes, the King of Deads, the King of Egypt, the mud, the humidity.]
   ‘ώΡος ~ ΣώΡος = ο ΣείΡιος[SiRius = HoRus]
Ο Όσιρις και η Ίσις θα γεννήσουν τον Θεόν των Νέκυων = τον άΝουΒι, ενώ Θεός άΝουΒις = ο ΠΛούΤων. [Osiris and Isis will give birth the Anubis = the God of deads. God Anubis = Pluto.]
   ΝέΦΘυς Θεά = η αΦΡοΔίΤη*. ΝέΦθυς = ΚΝέΦθυς = Θεά ΝέΚυων. ΝέΦΘυς = το ΠέΡας Βίου (η τελευτή). [Nephthys = Aphrodite, dead’s Goddess, the live’s end]. .
................................

αΦΡοΔίΤη = Των ηΔοΝών Θεά. αΦΡοΔίΤη = ΤοΚεΤώΝ Θεά. αΦΡοΔίΤη = η  αΦΡόΤευΚΤη. [Aphrodite = Goddess of childbirth, Goddes  born from the foam of the sea, Goddess of pleasure.]

Ο Άτλας, ο Ορίζων που συγκρατεί-υποβαστάζει τον Ουράνιο Θόλο, μας αυτοσυστήνεται στα ελληνικά! [Atlas, the Horizon who keep on the Heven, is presenting him self, with greek!]
οΡίΖωΝ = όΡια τα ΓήιΝα
οΡίΣΣωΝ = η  οΡοΣειΡά
οΡίΖωΝ = ΣοΡίΖωΝάΛωΣ η ΓήιΝη
[Atlas = Horison = the boundaries of the earth] 

 Ο Δίας ή Ζεύς-ΖέΦς = το έΔαΦος της γης, ο ΠαίΣ-ΠοίηΜα του ΚΡόΝου, μας αυτοσυστήνεται στα ελληνικά! "ειΜί ιΛύος Παίς". Κάποιοι, στην εικόνα, θα αναγνωρίσουν τον... ΣέΜΠ ή ΓκέΜΠ. Κανένα πρόβλημα! (Zeus, the ground of the Earth, son of Saturn, is presenting him self, with greek! "I am a child of mud! Some, in the picture, will recognize the... SeB or GeB. No problem!)
ΣεΜΠ ~ ΣεΝΠ < ειΜί ιΛύος Παίς.
ΣεΜΠ ~ ΣεΝΠ < ΣΦαίΡα γήινη.
ΣεΜΠ ~ ΣεΝΠ < ΒώΛοΣ γήινος.
ΓκέΜΠ ~ ΓκέΝΠ < ΒώΛος Γής.
[SeB~SeMP~SeNP < the earthly ball
GeB~GeMP~GeNP < the earthly ball]

   Στην εικόνα μας, άλλοι θα αναγνωρίσουν την ΝούϊΤ ή ΝιΤ. Κανένα πρόβλημα[Some, in the picture, will recognize the NuT. No problem!] 
 ΝούϊΤ ~ NuT = η ΝιΤ. ΝούϊΤ~NuT = η ΛηΤώ. ΝούϊΤ ~ NuT = η άΘωΡ. ΝούϊΤ ~ NuT = η ΝύΚΤα. ΝούϊΤ ~ ‘NuT = ΣΝούϊΤ ~ SNuT = η αΣΤΡώα.    Η ΝούΤ και ο Γκέμπ θα εκγεννήσουν τον Όσιριν και την Ίσιδα. [The Nut and Geb will give birth the Osiris and the Isis.]
     ΔίαΣ = ο ΘεόΣ! ΘεόΣ = ο ΔοΜών τα πάντα!
[Zeus ~ Dias > GoD! DiaS > the one who builds everything]
Ζεύς = ΖέΦς = ο ΖωοΠοιός θεός.
[Zeus = the one who gives the life]
Ζεύς ο ιΛυΓεΝής = ο ΚΡόΝιος ή ΚΡοΝίων!
[Zeus who was born from the mud = who was born from the Saturn]
Δεύς = το ούΔας. Δεύς = ΔεΦΣ = το έΔαΦος.
[Zeus = the ground, the soil]
ΤιΤάΝες = οι ΤέΚΤοΝες του Σύμπαντος Κόσμου.
[TiTaNs = the masons-TeCToNs of World]

   Ζεύς = Δεύς = ΔέΦς = το έΔαΦος που ανεδύθη από το υΓΡόΝ στοιχείον ή την ΓήιΝη ιΛύν = τον ΚΡόΝον. Το έδαφος, το ούΔας ανεδύθη από την γήινην ιλύν, λένε οι Έλληνες! [Zeus = the ground that born from earthly mud. Greeks tell that!]


 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! Τελικά η Μυθοπλασία είναι η ίδια η Λογοπλαστία. Τα βασικά δομικά υλικά του Λόγου ζυμώνονται και η έμπνευση πλάθει με αυτά Θεούς, Ιδέες, Εικονίσματα τέχνης και Ήρωες του καθημερινού βίου και της Ζωής. [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek! Eventually Fiction is the same Logoplastia. 
The Logoplastia kneads the basic building materials of the Word and the inspiration creates with that materials the Gods, Ideas, Art Illustrations and Heroes of Everyday Life.]
< <  >  >
  Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 
[Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  

For reading use Elements-Letters from:


Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Download - Peruse - Spread this]
Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. [We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)]

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]


ΚΑ 313
                                   

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Ελλήνων Θεοί και Ιδέες – Greek Gods and Ideas –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]


➤ Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! [First, was the Greek Word!]

Λήμματα από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό της Ελληνικής
[Entries from Grammar-Structural DiCTioNaRy of Greek Language]

 Πνεῦμα  Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (4:24). [God is spirit, and the ones doing obeisance to him in spirit and truth must do obeisance, writes Evangelist John (4:24).]
ΠΝεΥΜα = ΣηΜείον αΝέΜου. 
ΠΝεΥΜα = ΠΝοής ΣηΜείον, για ό,τι ακόμη εν ζωή.
ΠΝεύΜα = η (εμ)ΠΝευΣις, ΠΝεύΜα = το εΠιΝόηΜα!
       Πνεύματα, δηλαδή επινοήματα είναι οι θεοί! Όλοι οι Θεοί του κόσμου είναι επινοήματα και των Ελλήνων οι Ιδέες-Θεοί αμέτρητοι! [Gods are Spirits, that is, Gods are Inventions! All the Gods of the world are inventions and the Gods of Greeks the Ideas - Gods countless!]
 "ΘεούΣ ΣέΒου" παραγγέλεται από τους Δελφούς.  ήΘοΣ = ο ΘεόΣ ή ο ΔαίΜων κατά τον Ηράκλειτον! ΘεοΣεΒής = ο εΦΣεΒής. ΘΡηΣΚεία = ΤεΛειώΣεως αΓωΓή! ΛαΤΡεία = των ΛιΤών έΡΓα ή η ΛειΤουΡΓία. ΛαΤΡεΥω = ΚαΛώ Την ευΜέΝειαν. αΜαΡΤία = η εΚΤΡοΠή.
  ΘεόΤης = η ιΔιόΤης, ο κεντρικός πυρήνας κάθε έννοιας ή πράγματος, σύμφωνα με τους τελευταίους διδάξαντες, τους α νε πα νά λη πτους Έλληνες! [Godhood = the Core of every concept and of every thing, according to the last teachers, the ancient Greeks!]


ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ – ΘΕΟΓΟΝΙΑ
[COSMOGONY – THEOGONY]
του ΗΣΙΟΔΟΥ [of Hesiod] 
                                                 
   Εν αρχήι ήν το ΧάοΣ, ο Κοσμικός αΣΚός*, εντός του οποίου γεννήθηκαν η Γαία, ένα γιγάντιο οργανικό σύνολο**, και το Αρχαίο Κινούν, η Αέναος Γενεσιουργός οΡΜή της δημιουργίας και της εξελίξεως των πάντων, ο έΡωΣ. Και η Γαία εγέννησε τον Θεόν Ουρανόν και έσμιξαν και έφεραν στον κόσμο μας τους ΤιΤάΝες = τους ΤέΚΤοΝες, και τους εΚΧέοντες ΠυΡ = τους ΚύΚΛωΠες και τους Εκατόγχειρες. 
    Διάσημοι οι ΤέΚΤοΝες, το υΓΡόν στοιχείον και Των ΣΣυΜών η Θεά, ο ωΚεαΝός και η ΤηΘΥΣ. Ο ΠοιΜήν των ουΡαΝίων ο ΥΠεΡίωΝ και η Ευρυφάεσσα. Ο Κοίος και η Φοίβη που εξεγέννησαν την ΚοιαΝΤίδα = την ‘ΛηΤώ, τον ουράνιον ΘόΛο! Η ΓήιΝη ιΛύς και η ούαΡ του, ο ΚΡόΝος και η Ρέα που εγέννησαν το έΔαΦος*** και την βασιλική οικογένεια των Ολυμπίων Θεών που διεδέχθη τους Τιτάνες.
.............................................
SKy = αΣΚός και ο ουράνιος θόλος για τους Ελληνολάτρεις των ΒοΡειοΤέΡων και της εΣΧαΤιάς του Νέου Κόσμου. (των ΒΡεΤαΝών και της ΣΚωΤίας!)
** η επιφάνεια της Γης και τα ΤάΡΤαΡα = τα εΝΔόΤεΡά της.
*** έΔαΦοΣ = ο ΔέΦΣ = ο Δεύς ή Δίας.  


ΟΡΦΙΚΑ
οΡΦιΚά = τα ΘεοΛοΓιΚά
[ORPHICS The Theologicals] 

    Ο Ορφεύς εκ των Ορφικών-Θεολογικών κειμένων και όχι τα Ορφικά εκ τινος Ορφέως, ισχυριζόμαστε! Εκτός εάν ο Ορφεύς δασύνεται ή ονομαζόταν και Όρφιος για να του ταιριάζει ο χαρακτηρισμός "ΘεοΛόΓος" των σχολιαστών του! Σε ανάλογη περίπτωση, ισχυριζόμαστε ότι και ο Όμηρος εκ των Ομηρικών-Συζυγικών Επών ονομάζεται και όχι τα Ομηρικά Έπη έκ τινος Ομήρου καλούνται. Από τον Ορφέα εκ ΛειΒήΘΡων, της ΠόΛεως του οΡΦέως, της Πιερίας μέχρι την Θράκη έχουμε μία σύμπτωση γραμματική-δομική καθώς οΡΦεύς = ο ΘΡάξ αλλά η ΘΡάΚη = ως η Γη του ΝόΤου, ο νότος της εΒΡώπης της αΡΧαίας, των ΒαΛΚαΝίων δηλαδή, κάλλιστα μπορεί να συμπεριλάβει και την Πιερία και το οΧυΡόν της ΠΤόΛεως τα ΛείΒηΘΡα! ευΡΥΔίΚη = εΒΡΥΔίΚη = οΡΦέως η οΜόΚοιΤος.  
(Ονοματολογία Θεών - Nomenclaturae Deorum, "Ορφέως Αποσπάσματα", ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ του Ιωάννου Δ. Πασσά, σελ. 337)


 Ο Δίας ο Θεός ή Ζεύς το έΔαΦος της Γης. (Zeus, the God, the Ground of the Earth.)


ΔίαΣ = ο ΘεόΣ! ΘεόΣ = ο ΔοΜών τα πάντα! Δίας GoD!
Ζεύς = ΖέΦς = ο ΖωοΠοιός θεός
Ζεύς ο ιΛυΓεΝής = ο ΚΡόΝιος ή ΚΡοΝίων!
Δεύς = το ούΔας.
Δίας = ο αιΘήρ, αιΘέΡιοΝ = Το ουΡάΝιον. ΚεΡαυΝοί = ήΧοι ουΡάΝιοι.
Ζευς = ΖέΦΣ = ο ΣαΒάΖιος. 
ΤηΘΥΣ = ΣΣυΜών ΘεόΤης[χ].
ΤιΤάΝες = οι ΤέΚΤοΝες του Σύμπαντος Κόσμου.
   Ζεύς = Δεύς = ΔέΦς = το έΔαΦος* που ανεδύθη από το υΓΡόΝ στοιχείον ή την ΓήιΝη ιΛύν = τον ΚΡόΝον και εξεγεννήθη από την Ρέα. Ρέα = η ΓυΝή του Κρόνου. Ρέα = ΣιΛύς = η ιΛύΣ του Χού της Γης, της Γαίας δηλαδή! Το έδαφος, ο Δεύς ανεδύθη από την γήινην ιλύν. Ως εκ τούτου είναι ο Πατήρ των πάντων επί της γης. Ο Δίας, λοιπόν, ως πατήρ Θεών τε και ανθρώπων και, ως φιλοξενών τους πάντες και τα πάντα επί της Γης, Ξένιος και ΣιΤιΣΤής** θεωρείται! 
   ΞέΝιος ο Δίας! Ο Δίας - Δεύς, το έΔαΦος, περιποιείται, φροντίζει, τρέφει και αναπαύει τους πάντες επί της γης. Το ΞέΝιος, γιά τον Δία, δεν είναι από το ΞέΝον = ό,Τι εξ άλλης, ούτε από το ΞέΝοΣ = ο εΞόΜιΛος! Ο Ξένος, για το Δία, έρχεται από το ΞειΝόω = εΞαΡΚέω, όπου (εξ)αΡΚέω = αΡήΓω, η δε ΦιΛοΚΣεΝία για τους Έλληνες δεν είναι φίλος των ξένων αλλά είναι των ΦίΛων η (επι)ΚούΡηΣις! [ΦιΛοΞεΝώ = ΦίΛους ΞειΝόω. ΦιΛοΞεΝώ = ΦίΛους (εξ)αΡΚέω. ΦιΛοΚσεΝώ = ΦίΛους αΡήΓω.] 

   ΔίαΣ = ο ΣΣιός των όΧΘων. Γεννήθηκε στην αΡΚαΔία = την οΡεία των όΧΘων Γη, λέγανε οι Αρκάδες! Γεννήθηκε στην ΔίΚΤη, στου Διός τον όΧΘον της Κρήτης, στο Δικταίον ή Ιδαίον άντρον, έλεγαν οι Κρήτες, και κατοικούσε στο ψηλότερο από τα όρη της Ελληνικής γης στης ΠιεΡίας τα όΡη, τον όΛυΝΠον!
Δίας = ο αιΘήρ.

    Δίας = ο Θεός της Γης. ΔίαΣ = ο ΔοΜών τα πάντα επί της γης. Ο Δίας την εποχή της Κοσμογονίας έκλεψε-απέσπασε την υΠέΡ ηΜών χώρα, την εΒΡώΠη από την αΦΡιΚήν = την Γη της ΛιΒύης, την έΦαΛον Γη της Λιβύης, την ΦοιΝίΚην της Αφρικής δηλαδή, όπως διδάσκει η μυθολογία των Ελλήνων! 
   ΦοιΝίΚη = η έΦαΛος Γη, η αρχαία αΦΡιΚή, του σχετικού μύθου. Η... νεαρά έΦαΛος Γη της Συρίας, η Φοινίκη της Συρίας, όπου ΣυΡία = η Γή των εΡήΜων είναι άσχετη με τον μύθο της Αρπαγής της Ευρώπης και σχετίζεται με των ΦοιΝίΚων τα άΣΤεα, των ΦιΛιΣΤαίων την γή, δηλαδή.)
   ΚαΡΘαΓένη = η ΚαΡΧηΔών.  ΚαΡΘαΓέΝη = ΦοιΝίΚης η ΧώΡα, εκεί που οι Καρχηδόνιοι θα στήσουν τον μύθο Φοινίκης και θα γίνουν το αντίπαλο δέος της Ρώμης. 
    ιεΡείς Διός (της Κρήτης) = οι ΚουΡήΤες.
αιΘήρ = οίΚος Θεών. αιΘέΡιοΝ = Το ουΡάΝιον     

   Πατήρ των Θεών ο Δίας! ΓυΝή του η ήΡα! όαΡ ή οΥαΡ ή όΜηΡος ή εΥΝις του Διός η  ήΡα ή κατά... άλλους η ΔιώΝη = του Διός η ΓυΝή!  ήΡα = η ευΓοΝία. αΘηΝά = η ΘεόΝοια ή Θεά του Νοός ή Διός ο Νούς. αΘηΝά = η αΡεΤή.
..........................................
* Πρός επίρρωσιν του αληθούς των αποκαλύψεών μας, απολαύστε, από τα "Ορφέως Αποσπάσματα" (ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ του Ιωάννου Δ. Πασσά, σελ. 338, 339), την άγνοιαν των επαϊόντων για την φύση του ΖωοΠοιού Διός όπου ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός (329 - 390 μ.Χ.) και ιδιαίτερα ο Φιλόστρατος ο Αθηναίος (170 - 244 μ.Χ.)... τρελαίνονται!  Ο δεύτερος αναφερόμενος στα Ορφικά σχολιάζει: "Και μήν και Παμφώ σοφώς μεν ενθυμηθέντος, ότι Ζεύς είη το ζωογονούν, δι’ ού ανίσταται εκ της γης πάντα, ευηθέστερον δε χρησαμένου τωι λόγωι, και καταβεβλημένα έπη ες τον Δία άσαντος, έστι γαρ τα του Παμφώ έπη, Ζεύ κύδιστε, μέγιστε θεών, ειλυμένε κόπρωι μηλείηι τε και ιππείηι και ημιονείηι...  ". Ομιλεί, δηλαδή, για λόγια αφελή, βλακώδη και περιφρονητικά για τον Θεόν Δία που ανακατεύεται με την κόπρο προβάτων, ίππων και ημιόνων για να γίνει ζωογόνος!
**  Σύμβολό του:, το διπλό... Ε. (ΣωΤήρ άΣΤεων ή ΣιΤιΣΤής, κατά το Κοινό, Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό σύστημα Επιγραφής και Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου.)


 Ο Ήφαιστος [Hephaestos = the God of fabrications]


  ήΦαιΣΤος = Πύρ αΚάΜαΤον (το άσβεστον).
ηΦαίΣΤειοΝ = ΠηΓή ΜύΔΡων. ηΦαίΣΤειον > η ΘέΤιΣ η μητέρα των υαΛίΝων εκ του ΠηΛέως! (ΠηΛεΥς = υάΛου άΜΜος και αΧιΛΛεΥς = ΓυάΛου ΛιΜήν ή αΧιΛΛεύς = ο ΓυάΛιΝος). 
ήΦαιΣΤος = το άΣΒεΣΤον πύρ. Μέλη του δε ο Ήλιος, η Σελήνη, οι Αστέρες, ο Αιθήρ, το Φώς το Αμίαντον αλλά και το πύρ που κατοικεί εντός των σωμάτων των θνητών!
ήΦαιΣΤοΣ = ΣΚευών ΠοιηΤής. ήΦαιΣΤος = ΣΣεός των ΠηΓΜάΤων.  ηΦαιΣΤείον = ΠηΓΜάΤων οίΚος (FaCToRy).

Γνωρίζετε τι σημαίνει Γύφτος;
Οι ΓύΦΤοι ούτε αιΓύΠΤιοι είναι, ούτε αΘίΓΓαΝοι! Οι αΘίΝΓαΝοι = ιΝΔοί το ΓέΝος, νομάδες από την αρχαιότητα, σήμερα κυκλοφορούν με την διεθνή τους ονομασία, ως ΡοΜά. ΡοΜά δε = ο ΝοΜάς!
  ήΦαιΣΤος > ο ΓύΦΤοΣ!

  Γνωρίζετε, τελικά ποιοί ήταν οι Γύφτοι; Όσοι ηλικίαν έχουμε τους… προλάβαμε! Ο τελευταίος… Ήφαιστος του Κοσμά ήταν ο κυρΑντώνης! Στις αρχές του 20ου αιώνα, στον Κοσμά, ένα κεφαλοχώρι της Κυνουρίας (600 οικογένειες σε απογραφή του 1700!), υπήρχαν εφτά γύφτικα!


 Η Αφροδίτη η Θεά της Ειρήνης και ο Θεός του Πολέμου ο Άρης. [Afrodite the Goddess of  Peace and MaRs, the God of WaR.]  


άΡηΣ = ο εΡηΜόων, ο Θεός του Πολέμου.
ΠόΛεΜος = η Βιαία έΡιΣ. 
αΦΡοΔίΤη = η Θεά Της ηΔοΝής. Κόρη του πατέρα των Θεών του Δία και της ΔιώΝης = της ηΔοΝής.
αΦΡοΔίΤη = Των ηΔοΝώΝ Θεά.
αΦΡοΔίΤη = των ΤοΚεΤώΝ Θεά, η Θεά της Γενετήσιας ΜείΚΣεως!
  ιΣΤάΡ = ΣΣεά ηΔοΝής[θ]. αΣΤάΡΤη = ΣηΔοΝής Θεά = ηΔοΝής Θεά των Βαβυλωνίων. VeNuS < ΠόΣιων έΡως (λατινικά).
αΦΡοΔίΤη = η αΦΡόΤευΚΤη.
Αφροδίτη η ιΔέα-Θεά της γενετήσιας ηδονής, η ΚΥΘέΡεια  = ΓαΜεΤής ο έΡως. ΚύΠΡις = ΜείΚσεως έΡως.  έΡως. ΚύΠΡις = ΓάΜου έΡως (έΡωΣ = οΡΜή η γενετήσια). ΚύΠΡιΣ = η αΓαΠηΜέΝη. ΚυΠΡίΔιον = το αΓαΠηΤόΝ.

  Η Αφροδίτη η Θεά της Ειρήνης που υπανδρεύεται τον Ήφαιστο και κρυφοκοιτάζει τον Θεόν του Πολέμου τον Άρη*!
......................................
* Ο άΡηΣ, ο εΡηΜόων, ο Θεός του Πολέμου, θα της χαρίσει την ασπίδα του, όσο αυτός ξεκουράζεται, για να καθρεφτίζεται, και ο ανεπανάληπτος καλλιτέχνης θα την απαθανατίσει χαρίζοντας στους αποτρόπαιους Βαρβάρους του Λούβρου και των ΠυΡηΝαίων του Ελληνικού Κάλλους το... τρόπαιον! (μιλάμε για την "Αφροδίτη της Μήλου" και τους FRaNCe, της Γης των Πυρηναίων, όπως αποκαλούνται!)                                                           

 Ο Απόλλων και η Άρτεμις [Apollo, the Globe of the Sun, and Artemis, the Goddess of Hunting]


αΠόΛΛων = ο ΒώΛος του ηΛίου
αΠόΛΛων = η ΒάΛως του ηΛίου < η άΛως του ηΛίου (ενώ ΣεΛήΝη = ΜήΝης άΛως)
αΠόΛΛων = ο ΠυΡόων ήΛιος. αΠόΛΛων = το ΠυΡ του ηΛίου. αΠόΛΛων = ο ΒάΛΛων φωτεινάς ακτίνας.
αΠόΛΛων = ο ΦαΛός  ή ΦαΝός του ηΛίου.
ήΛιοΣ = ΣΣήΛιοΣ = αιΣΣέΡος όΜΜα[θ]
    ΦοίΒος = το ΠηΓαίον Φώς ( ο ΣήΛιος). ΦοίΒος = Φώς το ωΚύΠουν. ΦοίΒοΝ = Θεόν εΚηΒεΛήν, ονομάζει ο Ορφεύς!
ΦαέΘωΝ = ΦωΤός ή ΦοίΒου είΛη ή ύαΛος. (είΛη = ΣείΛη = ο ΚαύΣωΝ). 
ΔήΛιος = ο Θεός του ηΛίου.
ΔήΛιος = ο ΛηΤώος. 
ΛηΤώος* (ο Απόλλων) = ο ΤέΛΛων (ήλιος) ή ο ΔήΛιος, ΛύΚειος = ο ηΛιαΚός, ΛύΚη = το ηΛιαΚόν φώς. ΛυΚωΡεύς (Απόλλων) = ΛυΚωΡεΦς = ο ηΛιαΚός ΒώΛος ή ΦαΝός, ΣΜιΝΘεύς = Σο ΜάΝΤης = ο ΜάΝΤης.  
ΔεΛΦοί = ΔηΛίου Θεού Γη.
ΜαΝΤις (ο Απόλλων) = ο ΠροΛέΓων Τι. ΜάΝΤιΣ = ο (θεό)ΠΝευΣΤος.
   ΔηΛιάΣ = η άΡΤεΜις. άΡΤεΜις = η ΛηΤωΐΣ ή ΛηΤούς* η Παίς, άΡΤεΜιΣ = η οΡΘεύουΣα, άΡΤεΜιΣ = η ΘηΡεύοΥΣα ή Θεά ΛοΣΣείας [χ], άΡΤεΜις = η ΘηΡεύουΣα. άΡΤεΜις = Γής το άΣΤΡον (η Σελήνη ή ΜήΝη), ΦοίΒη = το ΠηΓαίον Φώς (η ΜήΝη). άΡΤεΜις = η ΣώΤειΡα θεά.
   ΛηΤώα (Άρτεμις) = η οΡΘία ή η ΔηΛία. (οΡΘεΥω = αΝαΠαιΔεύω). αΣΤεΡία = Ση ΔήΛος = η ΔήΛος.
οΡΤΥΓία = η άΡΤεΜις, οΡΘία (Άρτεμις) = η ειΛειΘυία.
ΔεΡΡιάΤιΣ = η οΡΘία άΡΤεΜις.
DiaNa = Θεά της άΓΡας, λατινικά!
ΒέΝΔιΣ = η Θεά άΡΤεΜις, θεότητα των Θρακών!
....................................  
* ΛηΤώ = ο ΘόΛος ο ουράνιος. ΛηΤώ = η ΚοιαΝΤίς, κόρη του Τιτάνα Κοίου και της Φοίβης. ΛηΤώ = του Διός η άΛως, ο ορίζων. ΛηΤώ = οΡέων όΧΘος που εξεγέννησε, και συνεχίζει να γεννά, τον Απόλλωνα Ήλιο και την Άρτεμι Μήνη. ΛηΤώ = στα αρχαία Αιγυπτιακά! [LeTo = the celestial dome that births Apollo Sun and Artemis Moon. LeTo = in ancient Egyptian!] 


 Ο Ερμής [Hermes the messenger of the Gods, Hermes the God of Merchant]


εΡΜής = ο άΓΓεΛοΣ.
 εΡΜής = ΚούΡος Μαίας.
 εΡΜής = ο ΚΛόΠιος, ο ΚΛοΠεύς.
 εΡΜής = ο ΛόΓιοΣ ή ΛόΓοΣ.
 εΡΜής = ΣοΜιΛών - ο οΜιΛών.
 εΡΜής = ο έΠεα ΛέΓων ή ο εΥΛοΓών.
 εΡΜής = ο εΡΜηνεύων, ο εΡΜηνευτής των πάντων. (εΡ ΜηΝέΒω = ΚοιΝόω τα εΜΦαΝή, ΚοιΝόω = ΛέΓω)
εΡΜής = ο ΠώΛης. εΡΜήΣ = ο έΜΠοΡος ή ο εΜΠοΛαίος 
(ωΝίων ΠώΛης = έΝΠοΡος > ο έΜΠοΡος)
εΡΜής = οιΚείων ΠώΛης
Ερμής ο Θεός-ιΔέα του ΠώΛου ή του ΠωΛείν;
εΡΜαιον = το εύΡηΜα.
εΡΜαί = ΠΛοηΓοί στήλες (οδοδείκτες)
MeRCuRius o ΛόΓιος εΡΜής, Λατινικά!


  Ο Διόνυσος, ο Θεός του Οίνου, και η Δήμητρα, η Θεά των Σιτηρών. [Dionyssoss, the God of Wine and Demeter, the Goddess of Wheat] 


   ΔιόΝΥΣοΣ* = ύΔωΡ ΜέΣΣης[θ]
ΔιόΝυΣος = ο Θεός οίΝοΣ. ΔιόΝυΣος = ο ηΔύς οίΝοΣ.
ΔιόΝΥΣοΣ = ύΔωΡ ΜέΣΣης[θ]. 
ΔιόΝΥΣοΣ = ύΔωρ ΣΣυΜώΝ[χ]. ΔιόΝΥΣος = ο Θεός ΣΣυΜώΝ[χ]. 
ΔιόΝΥΣοΣ = Θεός οίΝου ΜέΣΣης[θ]. 
ΔιόΝυΣος = οίΝος ευΘυΜίας. 
ΔιόΝυΣος = Το ΚΡαΣί.
ΔιόΝυΣος = ο ΔιοΓεΝήΣ.
ΔιόΝυΣος = ο οΡαΤόΣ κόσμος.
ΜεΘυΜΝαίος (ο Διόνυσος) = ΜέΘηΣ άΡΧων.
ΒάΚΧοΣ = εΒωΧίας ηΓεΜών.
ΒάΚΧοΣ = εΒωΧίας ΧυΜός.
ΒάΚΧοΣ = ΘεϊΚός ή Θείος ηΓεΜών.

ΒάΚΧος > ο ΓιαΧΒέ, ο ιεΧωβά, יְהֹוָה.
ΒαΣΣαΡεύς = εΒωΣΣίας οίΝος = ευωΧίας οίΝος.
ΣάΤυΡοι = Σοι ΘήΡες = οι ΘήΡες.
ΔιόΝυΣος = ο Θεός όΣιΡις των Αιγυπτίων (όΣιΡιΣ = Σο εΓεΡΣΣείς =  ο εΓεΡΘείς εκ νεκρών.)
  ΔήΜηΤΡα = Θεά ΣιΤηΡών. Δηώ = η Θεά των σιτηρών. ΡαΡιάΣ = η εΛευΣιΝία (θεά). ΔήΜηΤΡα = ο αΡοΤός ΣίΤος. και η κόρη της ΠεΡΣεΦόΝη = ο ΠυΡός ΣΠοΡάς.
ΜέΛιΤΤαι = ΣίΤου ΘέαιΝαι, η Δήμητρα και η Περσεφόνη.
......................................
 * Ο διμήτωρ Διόνυσος ήταν τέκνον του Διός εκ της Περσεφόνης αλλά και του Διός εκ της ΣεΜέΛης, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία. Επειδή η ΠεΡΣεΦόΝη = ο ΠυΡός ΣΠοΡάς και η ΣεΜέΛη = η άΜΠεΛος, ο Διόνυσος στην πρώτη περίπτωση αντιπροσωπεύει την ΒύΝη ή μΠύΡα και στην δεύτερη τον οίνον!  Ο Διόνυσος ΠυΡοΓεΝής, εκ ΠυΡών (σίτου) και ΛιΜΝαίος, εξ αΝΠέΛου!  


 Ο Ασκληπιός ο Θεός ιηΤήΡ. [Asclepius the God of Medicine]

  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, 
(ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡαΠεύων ή ο ΣΣεΡάΠων)
αΣΚΛηΠιείον  = ΣαΠΡών οίΚος. 
αΣΚΛηΠιός = ΣυΓιειΝοΠοιός = ο ‘υΓιειΝοΠοιός.
αΣΚΛηΠιός = ο ιΣΧυΡοΠοιός, αΣΚΛηΠιός = άΚος ΣΣεΡαΠείας, αΣΚΛηΠιός = αΓός ΣΣεΡαΠειών.
 ιαΤήΡ ιάΣεωΝ = ο ΝοΣηΛευΤής = ΝοΣηΛεΦΤής = ΝοΣηΛείας ΠοιηΤής.
 ΦάΡΜαΚον = ΘεΡαΠείας άΚος. ιαΤΡιΚόν = άΚος υΓειαΝΤών. ΘεΡαΠεύω = ιαΤΡέΒω = ΓιαΤΡεύω. ΧειΡουΡΓός = ο ΚΡεουΡΓός. 


 Ο Ποσειδών ο Θεός της Θάλασσας και αι Νύμφαι, οι πηγές του ρέοντος ύδατος.  [PoseiDoN = the God of PoNTus (sea) and Nymphs, water΄s springs]


ΠοΣειΔώΝ = ο ΠόΝΤοΣ.
ΠοΣειΔώΝ = ΠάΣης Γης ύΔωΡ.
ΠοΣειΔώΝ = ο ΠΡωΤεύΣ.
ΠόΝΤος > NePTun (στα Λατινικά!)
ΝΥΜΦαι = ΣΣυΜώΝ ΠηΓαί[χ]. 
ΝυΜΦαι = ΝυΝΦαι = Γης αΠοΡΡοαί. ΡέοΝ (ύδωρ) = το ΝεΡόν.
ΝύΜΦαι = ΠόΣεως Ροαί. ΝύΜΦαι = ΡέουΣαι ΠηΓαί.
....................................................

 ΠαΛΛάΣ αΘηΝά ή αΘήΝη = ΠοΛέΜου ΘέαιΝα.
 MiNeRVa = αΘήΝη ΠαΛΛάς, Λατινικά!
 αΜέΝΤι = ο ΠΛούΤων των Αιγυπτίων.
 άΝουΒις = Θεός των ΝέΚυων των Αιγυπτίων.
 ήΡα = οΥαΡ = η όΜηΡος ή όΜαυΛος του Διός.
 εΣΤία = ΣΣεά Των οίΚων[θ].
 άΤΛας = ο οΡίΤΤων ή οΡίΣΣων[ζ] την Γήν από τον Ουρανόν. Ο ίδιος ο ουράνιος ΘόΛος.
 έΡωΣ = οΡΜή η γενετήσια ή η (συν)εύΡεΣις.
έΡωΣ = το ωΣΣεύειΝ[χ]
 ΔαίΜων = ο ΘεόΣ.
ηΡαΚΛής = άΡΓους ΚύΡιος. ΚύΡιος = ο άΡΧων. ΚΥΡιος = ο ηΓεΜώΝ. άΡΓοΣ > αι ΜυΚήΝαι.

 ΠάΝ = ο αιΠόΛος.
 ΝηΡεΥς = αΛός έΡΜα.
 ΠΡωΤέας = ο ΠΡώιος Θεός, ο ΠόΝΤος αλλά και ΜάΝΤις.
 ΚουΡήΤες = οι ΧοΡευΤές, άλλοτε ΚΡήΤες ή αιΤωΛοί αλλά και Θεών αΡωΓοί ή Θεών ούΡοι (πχ. της Ρέας, της Κυβέλης ή του Απόλλωνος).
ΛηΤώ = ο ΘόΛος ο ουράνιος.
ΣαΒάΖιος = ο ΘεόΣ Ζεύς της Φρυγίας.
ίΠΠα = η ΜάΜμη, η τροφός του Διονύσου.
ΣάΤΥΡος = οίΝος ή οΡός ΜέΘης. ΣάΤΥρος = ο ΜέΘυΣος ή ΜέΘηΣ ήΡως.
άΔωΝιΣ = ίΜεΡου ή ιΜεΡόεις Θεός ή ο ιΜεΡΤός.
ΝέΜεΣις < ΝεΜέΤωρ = ο ΤιΜωΡός. ΝεΜέΤωΡ = ο ΠοιΝάΤωρ ή ο ΠοιΝάων ΤιΝά.
ΘάΛεια = μία εκ των ΧαΡίΤων.
εΥΜεΝίΔες = εΒΜεΝίΔες < αΣεΒώΝ ΚύΔος.
ΧάΡωΝ = άΝαξ ΝέΚυων.
ΠΛούΤων = ο αϊΔωΝέΦς = ο αϊΔωΝεύς.
άΔηΣ = άϊΔηΣ = η εΚΔηΜία.
ιΛύΣιοΝ (πεδίον) = ΛιΜήν ΝέΚυων.
ΜοΡΦεύς = ύΠΝου Θεός.
ΘέΜιΣ = ο ΘεΣΜός. ΘέΜις = το έΘιΜον.
ΝέΚΤαρ = Θεών οίΝος.


 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά ή στην Αρχαιογνωσία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues or the Ancient knowledges, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]