.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Ο Όλυμπος, η Ολυμπία και τα Ολυμποχώρια του Λακωνικού Πάρνωνα – The Olympus, the Olympia and the Olympoxoria of Lakonia –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]


➤ Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! 
[At begining, was the Greek Word!]

Λήμματα από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό της Ελληνικής
[Entries from Grammar-Structural DiCTioNaRy of Greek Language]

  O 'Ολυμπος, η κατοικία των Θεών του Ελληνικού πανθέου [Mount Olympus, the home of  the Greek Gods]  
όΛυΜΠος = όΛυΝΠος = ΠιεΡίας* όΡη [Pieria’s mountain, Macedonia]
    όΛυΜΠος = όΡος της εΥΒοιας (εΥΒοια = η... εΜΒάς!!)
  όΛυΜΠος = το υΠΣηΛόν της οροσειράς Τρόοδος της Κύπρου. (ΚΥΠΡοΣ = η εΠιΜήΚης ΝήΣος)
   οΛύΜΠιος = ο οΡεΣίΒιος. 
 ......................................................
αλλά ΜαΚεΔώΝ = και ο ΠιεΡώΤης, ο κάτοικος της ΠιεΡίας. [Macedon = the Pierian, who live in Pieria]

Ολυμπία η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων [Olympia the birthplace of the Olympic Games]
οΛυΜΠία = ηΛείαΣ ΠηΓαί. [Olympia = Springs of  Elis, Greece]
οΛΥΜΠία = ΛειΜών ή ΛιΜήν ή όΡΜος ΠίΣης*.
οΛυΜΠία > ο οΛύΜΠιος Ζεύς ( εδώ, Ζεύς = Δεύς = ΔέΦς = το έΔαΦος που εξεγεννήθη ή ανεδύθη από την ΓήιΝη ιΛύν = τον ΚΡόΝον!)
...........................................
Πίσα η Πόλις της Ηλείας που είχε τον έλεγχο της Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων έως το 580 πΧ. Της Πίσας αποικία ήταν και η Piza της Ιταλίας.
    Ρούς της ΠίΣης = ο αΛΦειόΣ ποταμός, όπως ευΡώΤαΣ = o Ρούς του άΣΤεως της Σπάρτης! (όΡΜος = το καταφύγιον, το οχυρόν πόλεως, ο δε λόφος της Ολυμπίας, το ΚΡόΝιον = το προϊστορικό οΧυΡόΝ της Πίσας.) 

 Τα Ολυμποχώρια της Λακωνικής γης του Πάρνωνα (19ος αιώνας) [Olympochoria on Laconic Mountain of Parnon!]
     οΛυΜΠοΧώΡια = οΡεΣίΒιων ΧώΡες ή ΧωΡιά. Τα χωριά του Πάρνωνα το Γεράκι*, ο ΚοΣΜάς = ο ΚήΠοΣ του Διονύσου κατά τον Παυσανία τον Περιηγητή (σώζεται ακόμη η τοποθεσία των αμπελώνων ΚουΜάΣια και το ΒαΣιΛέισι (αι ΠΡαΣιαί), το ΠαΛαιοΧώΡι = της ΓΛυΠίας η  ΧώΡα , ο Άγιος Βασίλειος και ο Πλάτανος ή Πλατανάκι.
......................................................
* αι ΓεΡόΝΘΡαι = η ΧώΡα των αΓΡιΤών ή αι ΓεΡόΝΘΡαι = ο αΓΡός ή η ΧώΡα των ειΛώΤωΝ των αρχαίων Λακεδαιμονίων. Ο κάμπος των ελαιώνων των Γερονθρών, σήμερα, ονομάζεται ΝΤεΛεΚού = η Γη των ειΛώΤωΝ! (την τοποθεσία επιβεβαιώνει η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου: "εδώ εκατοίκουν οι ήλωτες")!
 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Knossos, Delphi, Egypt and Greek Glossic Code – Η Κνωσσός, οι Δελφοί, η Αίγυπτος και ο Γλωσσικός Κώδικας –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]


➤ Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! 
[At begining, was the Greek Word!]

Λήμματα από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό της Ελληνικής
[Entries from Grammar-Structural DiCTioNaRy of Greek Language]

Από τον Μίνωα, την Κνωσσό και την Κρήτη [From Minos, Knossos ant Crete]
   ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ. ΜίΝωΣ =ο ΠοιΜήΝ. ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ]. ΜίΝως = ο ΠώΛης (όπως ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!). ΜίΝωΣ = ΣΣεΡΜής = εΡΜής. ΠαΣιΦάη = ΜόΣΧων Θεά. ΠαΣιΦάη = ο ΠίΣΣος[θ] των αΓαΘών.  
    ΚΝωΣΣόΣ = η ΚΝωΤΤόΣ = ΚΡήΤης το άΣΤυ. ΚΝωΣΣός = αΓοΡά ΣίΤου (σσ-στ-ττ). ΚΡήΤη = εΧίΝη του Διός.   
ΧάΝΔαξ = η ΚΝωΤΤόΣ[σσ-ττ]. ΚΝωΣσός = Γη του ΜίΝωος.
ηΡάΚΛειον = ΣΣηΡάΚΛειον = η ΧώΡα ΚΝωΣΣού.
  ΛαΒύΡιΝΘοΣ = ΣιΤηΡώΝ ΦύΛαξ. Αποθήκη με κατάλληλα διαχωρίσματα ώστε να επιτυγχάνεται η σώρευση μεγαλύτερου όγκου σιτηρών και να γίνεται ομαλότερη η εκκένωσή της. ΛαΒύΡιΝΘοΣ = ΒΛαΒύΡιΝΘοΣ = η ΠυΡοΦόΡος ΝάΦΣ, ειδική κατασκευή του ΔαίΔαΛου, γιά την αποφυγή μετακίνησης των φορτίων σίτου εν πλώ.   
   
  ΤάΛωΣ = Το οΣΣυΡόν[χ] ή ΤαΥΡοΣ = Το οΣΣύΡωΜα της Κνωσσού το έφαλον,  φύλακας άγγελος του άστεως, το οποίο περιέτρεχε με τρείς σειρές τειχών, ήταν εφοδιασμένο και με βαλλιστικό σύστημα αποτροπής. (Σε νόμισμα της Φαιστού, ο ΤάΛως απεικονίζεται με φτερά βάλλοντας λίθους!). Αυτό το οχυρό που κατασκεύασε ο ΣΣεός των ΠηΓΜάΤων, ο ήΦαιΣΤος ή κατά άλλους από τον ΤέΚΤοΝα ΔαίΔαλο, με τον χρόνο, το κατέφαγε η θάλασσα και κάποτε κατέρρευσε! Σήμερα, τα δομικά υλικά ενός τέτοιου οχυρού, επειδή δεν είναι δυνατόν να εξαφανίστηκαν, μέσα στην θάλασσα ή σε άλλες ύστερες κατασκευές, μπορούμε να τα επισημάνουμε! [Talos = The fortress of Knossos, the watchdog angel of the Knossos, who surrounded the city by three rows of walls and was also equipped with a ballistic deterrent system. (In a currency of Phaistos, Talos is depicted with wings throwings stones!). This fortress built by the Hephaestus the God of fabrications or by Daedalus, with time, the sea undermined it and once it collapsed! Today, the building materials of such a fortress, because they can not disappear, into the sea or other later constructions, we can mark them!]

    ήΦαιΣΤοΣ = ΣΚευών ΠοιηΤής.
    ΤάΛωΣ = Θεός ήΛιοΣ ή Θεός ΝόΜων, κατά άλλους.
  ΔαίΔαΛος = ο ΤέΚΤωΝ. ΔαίΔαΛος = ο ΤεΧΝίΤης, ίΚαΡοΣ = ο εΚ ΚηΡού.
ΔοΛιΧή (νήσος) = η ΚΡήΤη.
ΔάΚΤυΛοι = οι ιΔαίοι ΚΡήΤες. ΤεΛΧίς = η ΚΡήΤη. ΤεΛΧίΝες = οι αΡΧαίοι ΚΡήΤες, ΚΡήΣιοΣ = ο ΚΝώΣΣιος. ΚουΡήΤες = οι ΚΡήΤες. ΚουΡήΤες = οι αιΤωΛοί.
 ΖώΜιΘοΣ = ΔιόΣ άΣΤυ ή ΖώΜιΝΘοΣ = άΣΤεως οΡοΠέΔιον.
 ΘηΣεύς = ΘηΣέΦς = ο Φύων ΣίΤον. ΘηΣεύς = ο ΣίΤος. ΘηΣεΦΣ = ο ΣιΤοΠοιόΣ ή ΣιΤοΠοιείας ΣΣιός. ΘηΣεΦς = η ΣιΤοΦυΐα. αΡιάΔΝη = το άΡοΤΡον. αΜάΛΘεια = ο ΠΛούΤος. ΜίΤος της αΡιάΔΝης = ΣίΤου άΡοΤΡον ή ΜίΤος αΡόΤΡου. αιΓεΥς = ο ΧούΣ. (Μυθολογικός Κύκλος του Σίτου. Mythological Circle of Wheat)
ΜιΝώΤ αΥΡος = ΣιΤωΝίας ή ΣιΤηΡών οΥΡος. ΜιΝώΤαυΡος = ΜιΝώΤαΒΡος = ο ΠωΛηΤής ΠυΡών.  ΜιΝώΤαυΡος = ΠυΡών αΡοΤήρ (βούς). ΜιΝώΤαυΡος = ΠυΡός αΛηΤός. 

Από τους Δελφούς και τον Απόλλωνα [From Delphi and Apollo]
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ. ΔεΛΦοί = ο ΠόΛος ή ΦαΛλός Της Γης. ΔεΛΦοί = ΠόΛεων οΔηΓός. ΔεΛΦοί = η ηΛίου ΔιαΦυΓή. ΔεΛΦοί = ΤΡοΠαίων Γη. ΔεΛΦοί = ΔηΛίου ή ΔΡυών ΠηΓαί. ΔεΛΦοί = ΔηΛίου Θεού Γη.
    αΠόΛΛων = ο ΒώΛος του ηΛίου. (Ονοματολογία Θεών, Ορφικά), [Apollo =  Globe of the Sun. (Nomenclature of Gods, Orphics)]
ΚουΡήΤες = οι αιΤωΛοί αλλά και ΚουΡήΤες = οι ΚΡήΤες!   
άΜΦιΣΣα = το ΠύΣΣειον[θ] άΣΤυ (σσ-στ-ττ)
ΠΛούΤαΡΧος* = ΔεΛΦών ο άΡΧων (45 μΧ - 120 μΧ)
.................................................
* ΠΛούΤαΡΧος, ιστορικός και βιογράφος από τη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Διετέλεσε αρχιερέας του Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών. Στους "Παράλληλους Βίους" του θα μας υποδείξει τον Αντίχριστον (τον 666) αφού πρώτα μας φανερώσει τον Χριστόν (ΧΡιΣΤόΣ = ο εΚς αΝαΣΤάΣεως). Ο ίδιος δε θα χαρίσει στον Francois-Marie Arouet (1694 - 1778), Ελληνολάτρη Γάλλο συγγραφέα, ιστορικό, δοκιμιογράφο και φιλόσοφο, μορφή του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα, το Μυστικιστικό του Ψευδώνυμο (ΒοΛΤαίΡος < ο ΠΛούΤαΡΧος)! 
      

Από την χώρα των Φαραώ [From the Land of Pharaoh]
   ΦαΡαώ < ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος ή ο ΠΡώιος ή ΠΡώος (άρχων) [Pharaoh < the Child of the Sun or God Sun.]
   αίΓυΠΤοΣ = Γη (επι)ΧωΜαΤώΣεων. αίΓυΠΤοΣ = Γη ΠοΤάΜιος. αίΓΥΠΤος = ΧυΜών ΤόΠος.
 ΝείΛος = Ρούς αΓΡών, ΝείΛοΣ = αΓΡών ΡεύΜα. ΝείΛος = Ρούς ιΛύος. αίΓΥΠΤοΣ = ΜυΧός ΠοΤάΜιος. αίΓυΠΤοΣ = ο ωΓύΓιος ή ΓίΓας ΠοΤαΜός. ΜωΥΣήΣ = ο εκ ΣΣυΜών ΣώοΣ ή ΣωΣΣείς[θ] (κατά τον Ιώσηπον).  
  ΠυΡαΜίΣ = ΦαΡαώ ΣήΜα, ΠυΡαΜίΣ < ΠυΡόεΣΣα (εκ του σχήματος). ΠυΡαΜίΣ = ο ΠιΣΣεών[θ] = η αΠοΘήΚη. ΠυΡαΜίς = ο ΠύΡΓοΣ.
    ΣαΧάΡα = η έΣω ΧώΡα. 
 όΣιΡιΣ < ο ΡούΣ (της Αιγύπτου) ή ο ΣήΛιος = ήΛιος. άΝουΒις = Θεός ΝέΚυων. ΤουΤαΓΧαΜών = ΤουΤαΝΧαΜών = Παίς αΚεΝαΤών ούΤος. ΝεΦεΡΤίΤη =αύΤη ΘήΛυς ΦαΡαώ. 
   αΒΡαΜίς = ΣαΛός άΠους = αΛός άΠους, αΒΡαΜίς = το ΠΣάΡι (του Νείλου) όπως άΣΠαΛος = άΠουΣ της αΛός = ΠΣάΡι = το ΨάΡι. 

 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Θρόνος του Μίνωα, τα Φαραωνικά Σήματα, ο Ασκληπιός, το Σφυροδρέπανο και η Παλαιογραμμική Γραφή!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)


  Έχοντας σύμμαχό μας, το δοκιμασμένο πλέον, το "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής ΠαλαιοΓραμμικής Γραφής και των GGrotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής.
    
 ➤ Εδώ είναι που η επιγραφή γίνεται έμπνευση για ανεπανάληπτα διακοσμητικά τεχνήματα και σύμβολα! 


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Θρόνος του Μίνωος, Ανάκτορο της Κνωσσού, Κρήτη
     ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ, ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ], ΜίΝως = ο ΠώΛης. (ενώ ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!) 

Δελφικά Παραγγέλματα, Ναός του Απόλλωνος, Δελφοί
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ, ΔεΛΦοί - ο ΦαΛλός ή ο ΠόΛος της Γης, αΠόΛΛων = ο ΒώΛος ή ο ΦαΝός του ηΛίου (Ονοματολογία Θεών, Ορφικά).

Σφυροδρέπανο σύμβολο και του Κομμουνισμού

Εκτός από το Σφυρί και το Δρεπάνι, έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και άλλοι συνδυασμοί πχ. το Σφυρί με το Άροτρο ή το Σκαλιστήρι ή την Τσουγκράνα.

Τα Φαραωνικά Σύμβολα
   ΦαΡαώ = ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος. 

Ο Ασκληπιός ο Θεός της Ιατρικής
  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡαΠεύων ή ο ΣΣεΡάΠων.

 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
< <  >  >
  Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά απλών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από  

Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το

Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή.

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
ΑΚ 307

 Publication in English
                                  

The Throne of Minoa, the Pharaonic Signals, the Asclepius, the Hammer and Sickle of Communism and the Old-Linear Writing!

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of  Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

Having our ally, the tested now, " The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World", we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.
    
 ➤ Here the writing becomes... inspiration for unprecedented decorative artifacts!


RELEVANT NOTES
Minos’s throne, Palace of Knossos, Crete
     ΜίΝως = ο ηΓεΜώΝ, ΜίΝωΣ = ο ΜέΓας άΝαΣΣ[ξ], ΜίΝως = ο ΠώΛης. (ενώ ΜίΝως του έΛους ή του εΛαίου = ο ΜεΝέΛαος!) 

Delphic Maxims, Temple of Apollo, Delphi
    ΔεΛΦοί = ΘεοΦαΝείων άστυ, ΔεΛΦοί - ο ΦαΛλός ή ο ΠόΛος της Γης, αΠόΛΛων = ο ΒώΛος ή ο ΦαΝός του ηΛίου (Nomenclature of Gods, Orphics).

The Hammer and Sickle, the symbol of Communism
In addition to the hammer and sickle, have been put into circulation and other combinations such as hammer and plow, hammer and hoe, hammer and rake.


The Pharaonic Symbols
  ΦαΡαώ = ο Παίς ή Φύς ηΛίου ή ο Θεός ήΛιος. 


Asclepius the God of Medicine
  αΣΚΛηΠιός = ο ΠαιηόΝιοΣ, ΠαιηόΝιοΣ = ο ΣΣεΡαΠεύων ή ο ΣΣεΡάΠων.

 Beware the high poetry of the Greeks!

Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!
< <  >  >

    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:


Download - Peruse - Spread this:

 We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

ΚΑ 308